Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên GV Tiểu học Trường Tiểu học Thạch Điền

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên GV Tiểu học Trường Tiểu học Thạch Điền

Số kí hiệu Số: 151/KH-THTĐ
Ngày ban hành 23/12/2015
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành Trường Tiểu học Thạch Điền
Người ký Khác

Nội dung

UBND HUYỆN THẠCH HÀ
 
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH ĐIỀN

Số: …/KH-THTĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Thạch Điền, ngày     tháng 9  năm 2015


 
 
KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học
năm học 2015-2016
Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Công văn số 1405/KH-SGDĐT ngày 14/8/2015 của Sở GG-ĐT về việc hướng dẫn kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và GDTX năm học 2015-2016;
Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-PGD ĐT-GDTH  ngày    /8/2015 của Phòng GD-ĐT về việc hướng dẫn kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và GDTX năm học 2015-2016;
Căn cứ tình hình thực tế và nhiệm vụ năm học cấp tiểu học năm học 2015-2016 của Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT, Trường Tiểu học Thạch Điền xây dựng Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên tiểu học năm học 2015-2016 như sau:
I. Mục đích
1. Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, huyện, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
II. Nguyên tắc
1. Đảm bảo tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát các Chương trình BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
2. Bồi dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn đội ngũ đang gặp khó khăn; đảm bảo tính kế thừa và tính hệ thống giữa những nội dung bồi dưỡng trong các năm trước và năm học này; không gây quá tải đối với giáo viên và các nhà trường trong công tác bồi dưỡng.
3. Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo tổ chuyên môn, học tập theo nhóm giáo viên; phát huy vai trò trường giúp trường trong công tác bồi dưỡng.
4. Các điều kiện phục vụ phải chuẩn bị đầy đủ trước khi tổ chức bồi dưỡng.
5. Các nội dung bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) phải được đánh giá. Kết quả đánh giá làm cơ sở xếp loại giáo viên và đánh giá nhà trường cuối năm học.
          III. Đối tượng bồi dưỡng
Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đang giảng dạy trong nhà trường.
IV. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng
1. Khối kiến thức bắt buộc
          a) Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.
          Bồi dưỡng chính trị, thời sự, Nghị quyết, Chính sách của Đảng, Nhà nước, đường lối phát triển GD-ĐT; tình hình phát triển Kinh tế - Xã hội và ngành GD-ĐT; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Bộ GD-ĐT; khung kế hoạch năm học của Bộ, tỉnh; nhiệm vụ năm học của Sở, của Phòng, cấp học.
          Chuyên đề năm 2015: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.
          Triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng  về đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục và Đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông.
Nội dung này thực hiện tập trung, do Ban Tuyên giáo, Phòng GD-ĐT triển khai.
b) Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm/giáo viên.
          - Toàn thể cán bộ, giáo viên dạy từ lớp 2 đến 5 được tập huấn dạy học theo mô hình trường học mới do Phòng GD-ĐT tổ chức.
- Triển khai dạy thể nghiệm chuyên đề dạy học theo mô hình trường học mới tại trường.
          -  CBQL và GV lớp 1,2 tham gia bồi dưỡng về chương trình Tiếng Việt lớp 1 CGD.
          - Tổ chức chuyên đề về nghiên cứu và viết sáng kiến kinh nghiệm.
          - Tổ chức các chuyên đề về phương pháp “Bàn tay nặn bột”; dạy học Mỹ thuật theo phương pháp Đan Mạch.
2. Khối kiến thức tự chọn: Nội dung bồi dưỡng 3 (60 tiết/năm/giáo viên).
            Căn cứ nhu cầu của cá nhân, giáo viên tự lựa chọn các mô đun bồi dưỡng trong khối kiến thức tự chọn, đăng kí với trường từ đầu năm để tự bồi dưỡng. CBQL, GV tự bồi dưỡng thông qua việc tự xây dựng kế hoạch cá nhân, kế hoạch giảng dạy; qua sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn; qua Hội giảng, thao giảng, dự giờ; qua tự làm đồ dùng dạy học (ĐDDH) phục vụ giảng dạy hoặc dự thi các cấp…
Để sát hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ năm học, nhà trường chọn một số modun sau để giáo viên tự lựa chọn 4 modun bồi dưỡng:
- TH 1: Một số vấn đề về tâm lý học dạy học ở tiểu học;
- TH 3: Đặc điểm tâm lý của học sinh yếu kém, học sinh cá biệt, học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu;
- TH 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện;
- TH 8: Thư viện trường học thân thiện;
- TH 12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học;
- TH 13: Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng tích cực;
- TH 14: Thạưc hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực;
- TH 15: Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học;
- TH 19: Tự làm đồ dùng dạy học ở tiểu học;
- TH 31: Tổ chức dạy học cả ngày;
- TH 32: Dạy học phân hóa ở tiểu học;   
- TH 33: Thực hành dạy học phân hóa ở tiểu học;
- TH 34: Công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học;
- TH 37: Những vấn đề chung về tổ chức hoạt động Giáo dục NGLL ở trường tiểu học;
- TH 38: Nội dung và hình thức tổ chức hoạt động Giáo dục NGLL ở trường tiểu học;
- TH 40: Thực hành giáo dục kỹ năng sống trong một số môn học ở tiểu học;
- TH 41: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học thông qua các hoạt động giáo dục;
- TH 42: Thực hành giáo dục kỹ năng sống trong một số hoạt động ngoại khóa ở tiểu học;
V. Hình thức bồi dưỡng thường xuyên
1. CBQL, GV tham gia học bồi dưỡng, tập trung một số chuyên đề thuộc nội dung 1, nội dung 2 do Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy tổ chức.
2. Bồi dưỡng thường xuyên bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ chuyên môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.
3. Bồi dưỡng thường xuyên tập trung nhằm hướng dẫn các nội dung  tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập bồi dưỡng thường xuyên; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng.
4. Bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).
5. BDTX tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung BDTX khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng. Nội dung này do Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh phối hợp với Phòng GD&ĐT lập kế hoạch và thông báo đến các trường.
VI. Đánh giá và công nhận kết quả bồi dưỡng thường xuyên
Phương thức đánh giá kết quả BDTX, xếp loại kết quả BDTX, công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX: Thực hiện theo kế hoạch số 1405/KH-SGDĐT ngày 14/8/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh.
VII. Tổ chức thực hiện
1. Trách nhiệm của giáo viên
- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục, của cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX, của nhà trường.
- Báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học tập BDTX vào quá trình giảng dạy, công tác.
3. Trách nhiệm của hiệu trưởng nhà trường
- Hướng dẫn giáo viên lập kế hoạch BDTX theo năm học; đưa vào kế hoạch hàng tháng triển khai, kiểm tra, nhận xét tiến độ việc tự học của giáo viên; bố trí thời gian cho giáo viên tham gia các đợt ôn tập, kiểm tra.
- Lập kế hoạch BDTX của trường mình, báo cáo về Phòng GD&ĐT và theo yêu cầu.
VIII. Thời gian
1. Lịch triển khai
- Tháng 8/2015:
+ Hoàn thành Kế hoạch (cá nhân, tổ, trường) nộp về Phòng, Sở.
+ Chuẩn bị tài liệu; tiến hành tự học;
+ Tham gia một số chuyên đề thuộc nội dung 2 do Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT tổ chức.
- Tháng 9/2015:
+ Tự học;
+ Tham gia một số chuyên đề thuộc nội dung 1 do Phòng GD-ĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy triển khai.
+ Các cụm, liên trường, trường tổ chức các chuyên đề thuộc nội dung 2.
- Từ tháng 10/2015 đến tháng 3/2016:
+ Kết hợp tự học của cán bộ, giáo viên với việc tổ chức các chuyên đề, giao ban cấp trường, cụm trường, tổ chuyên môn liên trường, toàn huyện, bồi dưỡng tập trung ở Trung tâm BDTX của huyện, tỉnh.
- Tháng 4/2016: Tổ chức đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên.
- Tháng 5/2016: Phòng đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên.
2. Chế độ báo cáo
- Trường báo cáo kết quả BDTX về phòng trước 20/5/2016 để Phòng tổng hợp báo cáo về Sở trước 31/5/2016.
          Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015-2016 của Trường Tiểu học Thạch Điền. Yêu cầu các tổ chuyên môn, các cá nhân giáo viên nghiêm túc thực hiện.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD-ĐT;
 
- Các tổ trưởng CM;
- Lưu: VT.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Lê Thị Thu
 
 
 
 

HỖ TRỢ QUẢN TRỊ WEBSITE
  Tin tức 24h
LIÊN KẾT WEBSITE
  THỐNG KÊ
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay373
  • Tháng hiện tại18,681
  • Tổng lượt truy cập433,871
ALBUMS ẢNH
VIDEO SỰ KIỆN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây